Saturday, October 1, 2011

پاورچین


 
پاورچین می روند ...
 
شکارچیان ...
 
انگار هنوز فصل شکار است ...
 
سگ هایشان بو میکشند ...
 
بوی خون می آید ...
 
فریب می پاشند ...
 
ماشه می کشند ...
 
به آنها بگویید ...
 
دام هایتان را جمع کنید ...
 
اینجا دیگر ...
 
همهء پرندگان مرده اند ...
 
...............................
 
کوچ کرده اند ...
 
همهء پرندگان این دیار ...
 
بی آنکه رفته باشند ...
 
یا حتی دلی به سفر بسته باشند ...
ا
نگار می دانستند ...
 
فصل شکار است ...
 

و دیگر هیچ شکارچی...
 
به فرمان آتش بس ...
 
انگشت از ماشه بر نخواهد کشید...
 
..........................................
 
در مانده اند
 
شکارچیان ...
 
و سگ های تو سری خوردشان ...
 
انگارهنوز فصل شکار است ...
 
اما دیگر ...
 
هیچ دامی ...
 
هیچ گلوله ای ...
 
هیچ فریبی ...
 
پرندهء دیگری را ...
 
نصیب ...
 
این فصل ناتمام نخواهد کرد ...No comments:

Post a Comment