Saturday, October 15, 2011

دیگر قرار نیست

این انتظار .... 

من ... و تو را ... به جایی ببرد

رفتن میخواهد ... این عاشقانهء مبهوت

من گفتم ... تو هم باور کردی

تنها رفتن را

" درمانده ام "

از اینهمه خوش باوری ات

و " تنها ماندن را "

مانده ام

No comments:

Post a Comment