Wednesday, May 23, 2012

دیکتاتوری پدرم


پدرم دیکتاتور نبود
اما هرچه بود
من مجبور شدم یاد بگیرم
قربانی شوم     
پدرم شاید فکر می کرد
دیکتاتوری چیز عجیبی ست
که او از پسِ آن بر نمی آید
فکر می کرد
همین که       
 مچم را می گیرد
 وقتی به خیالش
 خطا کرده ام
و مرا نمی کشد
حتـــــــــــــــــما
خوب پدری ست
من قربانیِ یک عمر
دموکراسیِ خیالی پدرم
شده ام
که حالا
نمی توانم
سرم را بالا بگیرم
حتی وقتی
دارد به باد می رود

No comments:

Post a Comment