Wednesday, December 26, 2012

عاشقی

حالم شاید خوب نبود
این را تمام پیاده روهای شهر
که جای پاهای زنی از هم پاشیده
تنشان را زخمی کرده بود
شهادت داده اند


عاشقی اما ...
حال هر آدم شکسته ای را خوب می کند 


این را زنی شهادت داد
که تمام وجودش را
جای پاهای تنهایی
زخمی کرده بود

No comments:

Post a Comment