Thursday, February 20, 2014

کــــــورپشت پلك هر خيابان / مردي ست
كه رد شدن از عرض عشق
از طول درمان زخم هايش
دردناك تر است
پشت قلب هر شهر/ زني ست
كه گريهء دلواپسي هايش
خيابان هاي شهر را


خيس تر از باران كرده ست
كسي بيايد
به زن هاي عاشق بگويد
دست مردهاي شهر را بگيريد
از خيابان هاي خيس رد كنيد
"عشق " كورشان كرده ست

No comments:

Post a Comment