Wednesday, May 28, 2014

چقدر می ماندچند قرن دلتنگي مانده به تو ؟!
چند سطر شعر
چقدر گريه
چند برگ تقويم
چند قدم تا خيابان خانه ات
خانه ام ...
چقدر نفس تا تو


اصلا
چقدر از
من
مي ماند
بعد از همهء اين ها ...؟!

No comments:

Post a Comment