Wednesday, September 3, 2014

تناسخدر من تبری هست
که مرا قطع خواهد کرد
در من درختی
كه مرده ست

تناسخ
سالهاست
در من


اثبات شده است

No comments:

Post a Comment