Wednesday, October 29, 2014

زن ها که می جنگند

موهاي زن
خيلي بلند بود
شبيه بختش
آنقدر پيچيد
دور دست مرد
تا دست مرد
كوتاه شد

موهاي بلند زن
به عمر كوتاهش نرسيد
به داد بختش نرسيد
اما


به داد خيلي ها رسيد

No comments:

Post a Comment