Wednesday, September 25, 2013

دست های تو


هــــــــمیشه که نمی شود
بی دغدغه ماند
هــــــــــــمیشه که نمی شود
بی دلهــــــــــــره رفت

یک وقت دلت می خواهد
زمین و زمان
زیر و رو شود
و تو در دست هایش جا بشوی

ببین !


چه می ترسم
و چه دست های تو خوبند
حتی اگر دلم
ایـــــــــــــــن همه
زیر و رو  شود

هـــــــــــــمیشه که نمی شود
همه چیز داشت

آماده ام
همهء دلهره های زمین را
یک زمان
به من بدهند

هــــــــــــــــــمین دست های تو ...
بس است دیگر

No comments:

Post a Comment