Wednesday, October 29, 2014

جاده

جـــاده ها
بـــي بدرقه مي روند
بــــدون استقبال
بر مي گردند

تـــو
بي بدرقه هم
با استقبال
مي روي


مي روي
تا برنگردي

No comments:

Post a Comment